شروع کنید

الگوسازی

ساخت الگو در نرم افزار و قابلیت استفاده بر روی پارچه و اجرا.

سایز بندی

امکان سایز بندی آواتار و الگو در نرم افزارclo3d

شبیه سازی

شبیه سازی دقیق پارچه و رفتارهای فیزیکی آنها.

فضا سازی

ایجاد فضا و استیج جهت نمایش زنده آواتار ها.